Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Karty podstawowe

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 63/2015, znak: WIR.I.7840.2.18.2015.MS, dla inwestora: Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelewo, gmina Sicienko. Kanalizacja sanitarna w pasie drogi krajowej nr 10 na działce nr 59/1 obręb Strzelewo”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 204) w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 52 349 76 97).

Podpisała
Z up. Wojewody
Kujawsko–Pomorskiego
Anna Adamczak
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju