Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lutego 2017 r. wydał decyzję Nr 21/2017, znak: WIR.I.7840.2.115.2016.MS, dla inwestora: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 133/3, 133/2 obręb 0017 Trzeciewnica w miejscowości Trzeciewnica.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 1000 - 1400 (po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 52 349 76 97).