Ogłoszenia

np.: 25/09/2017
Ilość dokumentów: 939
KZN dla najemców

MIESZKANIE PLUS
KTO MOŻE WYNAJĄĆ I KUPIĆ MIESZKANIE
OFEROWANE PRZEZ KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
O najem mieszkania będzie mogła się ubiegać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej sytuacji finansowej i rodzinnej. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy najmu będzie jednak zobowiązanie się przez nią do terminowego uiszczania opłat eksploatacyjnych i czynszu wynikającego z umowy z operatorem mieszkaniowym.

Obwieszczenie z dnia 25 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 września 2017 r.


 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 25 września 2017 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
decyzji Nr 94/2017 o pozwoleniu na budowę obejmującej:

przebudowę istniejącej linii napowietrznej... czytaj dalej

Zbuduj dom z Krajowym zasobem Nieruchomości

ZBUDUJ DOM Z KRAJOWYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie oferował działki pod budowę domów jednorodzinnych.
Warunkiem otrzymania takiej działki będzie start w przetargu organizowanym przez KZN. Osoby, które wygrają przetarg na użytkowanie wieczyste działki (z opcją docelowego wykupu) będę miały określony czas na wybudowanie domu. Jeśli z różnych przyczyn dom nie powstanie, działka trafi ponownie do przetargu.

Buduj mieszkania z Krajowym Zasobem Nieruchomości

BUDUJ MIESZKANIA Z KRAJOWYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie udostępniał nieruchomości (bank ziemi) o przeznaczeniu mieszkaniowym, które będą mogli zagospodarować wszyscy chętni, którzy zobowiążą się spełnić warunki określone w ogłoszeniu dotyczącym konkretnej nieruchomości.
Dla inwestorów będzie to szansa na zrealizowanie inwestycji, której częścią będzie można zarządzać na zasadach komercyjnych, a część będzie wiązała się ze znacznie mniejszym ryzykiem i przynosiła stabilny zysk w długim okresie.
Dzięki doświadczeniu i wiedzy zatrudnionych w KZN ekspertów bank ziemi będzie wiarygodnym partnerem dla podmiotów działających w segmencie budownictwa mieszkaniowego ograniczając ryzyka rynkowe dla... czytaj dalej

KZN wspólpraca z samorządami

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI

KZN – CO TO JEST?
KZN, czyli Krajowy Zasób Nieruchomości to państwowa osoba prawna powołana na mocy ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce.
KZN to tzw. „bank ziemi” – gromadzi, zarządza i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa (nieoddanymi w użytkowanie wieczyste) ujętymi w Zasobie Nieruchomości. Dokonuje także inwestycji podnoszących wartość tych nieruchomości.

Obwieszczenie z dnia 21 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez... czytaj dalej

obwieszczenie z 20 wrzesnia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

oraz zgodnie z rozporządzeniem nr 275/2017 Wojewody Kujawosko-Pomorskiego z dnia 05 września 2017 r.

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat:

Obwieszczenie z dnia 20 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  20   września  2017 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Lewińskiego, działającego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 2 wraz ze zmianą sposobu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
      z dnia  20   września  2017 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Lewińskiego, działającego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 2 wraz ze zmianą sposobu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

zawiadamia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej wydaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 czerwca 2015 r. decyzji nr 2/ZRID/2015 o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910” do dnia
29 grudnia 2017 r.

Powyższe wynika z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia    18    września 2017 r.

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Macieja Zielonki (pismo  znak: TLL/3426/17), działającego z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   15   września 2017 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49  i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 12/2017 wydanej w dniu 24 sierpnia 2017 r., znak: WIR.V.7820.63.2016.JB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 września 2017 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 września 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 8 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 6/2017, znak: WIR.II.747.8.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa... czytaj dalej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 września 2017 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 13 września 2017 r. została wydana decyzja nr 14/2017, znak: WIR.V.7820.28.2017.KS, o zezwoleniu na... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

oraz zgodnie z zarządzeniem nr 256/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r.

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat:

Obwieszczenie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 września 2017  r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 14 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.14.2017.AK) o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2017  r., znak: WIR.II.747.14.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec –... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 września 2017  r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),
zawiadamia się,

że dnia 11 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.14.2017.AK) o sprostowaniu oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 5/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: WIR.II.747.14.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Radziejowskiego o umieszczeniu wykazu nieruchomości do zbycia

Media Regionalne Spółka z o.o.

ul. Zamojskiego 2

85_063 Bydgoszcz

 

Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zfgodnie z zawartą umową prosi o zamieszczenie ogłoszenia o modelu A-2 we wtroek 5 września 2017 roku o treści:

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 5 września 2017 roku, zostanie wywiwszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, niezabudowanej, położonej w miejscowości Kozjaty, gmina Topólka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi działek: 53 o powierzchni 0.5600 ha, na karcie mapy nr 1 oraz 60 o powierzchni 0.2600 ha, na karpcie mapy nr 1, objętymi księgą wieczystą numer WL1R/00011953/6, prowadzonąprzez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 11 września 2017 r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna,  działających przez pełnomocnika Panią Monikę Szymczuk (pismo z dnia 11 sierpnia 2017 r.,  znak: TLL/3259/17, wyjaśnienie - pismo z dnia 7... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 wrzesnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamia się,
że dnia 24 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję
Nr 5/2017, znak: WIR.II.747.14.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo... czytaj dalej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie zamiany gruntów Skarbu Państwa

Obwieszczenie WGN.6823.5.2017.MS.SP

Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.09.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia na rzecz Gminy Miasta Toruń w drodze zmiany

Obwieszczenie z dnia 6 wrzesnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  6  września 2017 r.

o zmianie wniosku  w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam o zmianie wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika - przedstawiciela wykonawcy,  Pana Tadeusza Rogóż - przedstawiciela konsorcjum firm POLAQUA Sp. z o.o. i... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 września 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 z dnia  5 września 2017 r.

             Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

 

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 5 września 2017 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 5 września 2017 r.
o wydaniu postanowienia wznawiającego
 z urzędu postępowanie administracyjne

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U.
 z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „kpa”, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia, że działając na podstawie art. 149 § 1 w związku z art. 150 § 1 oraz art. 145 § 1 pkt 5 kpa, wydał... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) - Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że za zgodą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyrażoną Zarządzeniem nr 151/2017 z dnia 08.06.2017 r. przeznaczył do oddania w najem w trybie bezprzetargowym niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa:

Strony