Z dnia 16 maja 2018 r. - referent prawny - WIGK - 1 etat

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
referent prawny
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których organem jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (I i II instancja), w tym dokonywanie specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień, a także reprezentowanie organu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w sprawach skarg na wydane orzeczenia
- uczestniczenie w kontrolach organów służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności w zakresie prowadzenia operatu ewidencyjnego oraz zadań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dokonywanie samodzielnej oceny kontrolowanej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, oraz przygotowywanie w tym zakresie projektu Protokołu pokontrolnego
- rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczących działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego
- realizowanie zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie
- wykonywanie czynności określonych dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczących zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności 
-przygotowywanie projektów stanowisk, opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w przypadku wątpliwości co do stosowania przepisów prawa przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście do budynku od ul. Jagiellońskiej 3, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, budynek nie posiada windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.   
 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

- wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
Pozostałe wymagania niezbędne:
- doświadczenie zawodowe: 1 rok, w administracji publicznej
- poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone’’ albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy
- znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
- znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi:
  w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
- znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
- znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
- umiejętność stosowania prawa w praktyce
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
wymagania dodatkowe:
wykształcenie: średnie lub wyższe geodezyjne
pozostałe wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe : 1 rok w wykonawstwie geodezyjnym
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych lub uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
- znajomość oprogramowań do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (TurboEWID, EWMAPA i C-Geo)
- odporność na stres
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys/cv  i list motywacyjny
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa   polskiego
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji
- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane, niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać
 z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
lub do wykonywania zawodu radcy prawnego
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w wykonawstwie geodezyjnym
Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 16  maja  2018 roku  do dnia 26 maja 2018 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„referent prawny – WIGK”

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca  pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.