z dnia 14 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 3 etaty

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor wojewódzki
w Wydziale Polityki Społecznej


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 3

Adres Urzędu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- wykonywanie zadań nadzorczo – kontrolnych nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przyznawania
i wypłacania świadczeń wychowawczych
- kontrolowanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
- analizowanie, weryfikowanie i scalanie na poziomie województwa sprawozdań resortowych oraz jednorazowych sporządzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z zadań z zakresu administracji rządowej
- udzielanie na wniosek jednostek samorządu terytorialnego oraz indywidualnych klientów interpretacji przepisów prawa
w zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych
- sporządzanie projektów decyzji administracyjnych określających zaległość z tytułu dotacji z budżetu państwa nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy zlokalizowane na 1 piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3, podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe
pozostałe wymagania niezbędne:
-  2 lata doświadczenia zawodowego
- znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- znajomość ustawy o kontroli w administracji

Wymagania dodatkowe:

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub z zakresu finansów
pozostałe wymagania dodatkowe:
- 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
- znajomość ustawy o służbie cywilnej
- znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie kandydatki/ kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).

Kopie innych dokumentów  i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać
z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
-    kopie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 14 kwietnia 2018 roku do dnia 24 kwietnia 2018 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„inspektor wojewódzki-WPS.IV- 3 etaty”


Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.