z dania 12 września 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa - 2 etaty

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektora wojewódzkiego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki przestrzennej I instancji dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji strategicznych
o znaczeniu państwowym
- rozpatrywanie skarg  i wniosków dotyczących gospodarki przestrzennej
- przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących  informacji o realizacji zadań, w tym zadań budżetowych.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na XI piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:
- posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
- znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o rewitalizacji oraz  o przygotowywaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
- znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja

wymagania dodatkowe:
wykształcenie: wyższe administracyjne lub wyższe prawnicze lub wyższe planowanie przestrzenne

pozostałe wymagania dodatkowe:
- 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze gospodarka przestrzenna,
- znajomość ustawy o służbie cywilnej
- znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym
- znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
- znajomość ustawy o finansach publicznych
- znajomość ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
- znajomość ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu
- znajomość ustawy o transporcie kolejowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od 12 września 2017 roku do 22 września 2017 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„inspektor wojewódzki – WIR – 2 et”

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca  pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.