Formularze i wnioski

Ilość dokumentów: 103
 1. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek do celów emerytalno-rentowych
 2. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek o udostępnienie dokumentów
 3. Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków okreslonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 4. Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków okreslonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 5. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca
 6. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
 7. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego
 8. Wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
 9. Wniosek o nadanie odznaki honorowej "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej"
 10. Wniosek o nadanie orderu/odznaczenia
 11. Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę
 12. Wniosek o nadanie medalu "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej"
 13. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 14. Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty
 15. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim
 16. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 17. Oświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej
 18. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej
 19. Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym osoby ubiegającej się o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatu karnego
 20. Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego
 21. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
 22. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej
 23. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP
 24. Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów
 25. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej

Strony