Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


 
Pozwolenie
na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie na terenach zamknietych.


Podstawa prawna:

art. 17 ust.2 , art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Kto załatwia sprawę:
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – gospodarka odpadami,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz; pok. 51 C
tel.: 052 34 97 525, 052 34 97 536

Jakie dokumenty należy złożyć:
   1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawierający:
         1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
         2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
         3. informację o tytule prawnym do instalacji,
         4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
         5. ocenę stanu technicznego instalacji,
         6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
         7. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
         8. bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym,
         9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacj,
        10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak : rozruch, awaria, wyłączenia,
        11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
        12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
        13. wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,
        14. zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
        15. planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
        16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
        17. przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,
        18. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
        19. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
        20. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
        21. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
        22. szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
        23. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów wraz z tytułem prawnym do terenu, na którym odbywa się magazynowanie.
   2. Do wniosku należy dołączyć:
         1.dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
         2.wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
         3.streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Opłaty:
Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wnosi się w wysokości 2011,0 złotych na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. Natomiast dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców ww. opłata wynosi 506,0 zł.

Termin załatwienia sprawy:
1. W ciągu miesiąca.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Czy i gdzie można się odwołać:

Odwołanie wnosi się do Ministra Środowiska (ul. Wawelska 52-54, 00-922 Warszawa), za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Ponadto warto wiedzieć:
   1. Pozwolenie
   2. na wytwarzanie odpadów wydaje wojewoda właściwy według miejsca wytwarzania odpadów dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Pozwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłużej niż na 10 lat.

Autor informacji: Danuta Lewandowska
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 2982
Rejestr zmian dokumentu